Ofertă educațională pentru Școala Profesională

Oferta educațională pentru Școala profesională, Calificarea Mecanic agricol, Anul școlar 2021/2022
o clasă, 24 de locuri, cursuri de zi

Informații
Informații pentru Admiterea la Școala profesională, Calificarea Mecanic agricol

Etapa 1 Membrii comisiei verifică dosarele de înscriere (fișa de înscriere în învățământul profesional de 3 ani, certificatul de naștere în copie, adeverință cu notele și media generală obținută la EN, foaia matricolă pentru clasele V-VIII copie și original, fișa medicală).

Etapa 2 Secretariatul afișează lista tuturor candidaților înscriși pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Dacă numărul candidaților nu depășește numărul locurilor oferite de Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, se are în vedere media de admitere, calculată astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*), unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor oferite de Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere de la punctual a) și în proporție de 30 % nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ, care constă în: 1. Eseu motivațional (50 puncte), care se solicită elevului să argumenteze alegerea specializării și evoluția carierei în domeniu; 2. Realizarea unui desen tematic (50 puncte), simplu, în creion, prin care să evidențieze o componentă mecanică/ instalație, utilaj, din domeniul mecanicii agricole.

Eseul motivațional și desenul tematic se depun în plic sigilat la momentul depunerii Fișei de înscriere, sau se poate trimite prin poștă, e-mail sau alt mijloc electronic. În lipsa eseului sau/și desenului elevului îi se va calcula media de admitere fără punctajul aferent componentei din examinare care lipsește. Plicurile conținând eseul și desenul se deschid și se analizează de către Comisia de admitere în perioada prevăzută de Calendarul de admitere pentru Proba suplimentară. În situația în care numărul de elevi este egal sau inferior numărului de locuri, nu se va realiza evaluarea eseului și desenului.

În situația în care există locuri libere după prima etapă, în etapa următoare există un număr de elevi înscriși mai mare decât numărul locurilor rămase, repartizarea se face astfel: a. elevii care au participat la Evaluare Națională, folosind media de la punctul a), iar în situația în care numărul de locuri este mai mic față de numărul elevilor înscriși se desfășoară proba suplimentară de admitere; b. elevii care nu au participat la Evaluare Națională, iar în situația în care numărul de locuri este mai mic față de numărul elevilor înscriși, fără participare la Evaluare Națională, se desfășoară proba suplimentară de admitere, fiind folosit pentru repartizare punctajul obținut la cele două probe.

Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0799945711 sau pe adresa de email secretariat@lthmv.ro.

Prezentarea activității la Școala Profesională de Mecanic agricol