Admitere la liceu și școala profesională

Broșura de admitere în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2022-2023

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2022 – 2023 se va desfășura potrivit Ordinului nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023și anexele aferente.

Admiterea la liceu

Calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Informații

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).


Școala profesională

Ordinului ministrului educației naționale privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a foii matricole: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional și calificările din oferta acesteia se completează de către candidați asistați de diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei programări pe zile și ore a tuturor elevilor. Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează. Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial. Documentele mai sus menționate se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru – opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare. La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru care au optat, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile. Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ
Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, a candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
Transmiterea în format electronic de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru învățământul profesional, către unitățile de învățământ gimnazial a situației privind rezultatele elevilor la admiterea în învățământul profesional, în scopul asigurării posibilității de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a celor care au renunțat sau nu și-au depus/transmis prin poștă dosarele de înscriere la unitățile la care au fost declarați admiși Notă: Unitățile de învățământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unitățile de învățământ profesional, numai pentru absolvenții menționați anterior. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
Transmiterea/depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere conține: a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original; b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare); c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională; d) fișa medicală. Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și ore, afișat de către unitatea de învățământ.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere Notă: Unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși vor afișa la sfârșitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidații care au depus dosarele de înscriere. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situația înscrierii.
Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat și în învățământul dual din județ/municipiul București
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa a II-a de admitere
Reguli pentru înscrierea la Școala Profesională de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”
Etapa 1 Membrii comisiei verifică dosarele de înscriere (fișa de înscriere în învățământul profesional de 3 ani, certificatul de naștere în copie, adeverință cu notele și media generală obținută la EN, foaia matricolă pentru clasele V-VIII copie și original, fișa medicală).
Etapa 2 Secretariatul afișează lista tuturor candidaților înscriși pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Selecția elevilor care doresc să se înscrie la Școala Profesională
Dacă numărul candidaților nu depășește numărul locurilor oferite de Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, se are în vedere media de admitere, calculată astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*), unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
Dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor oferite de Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere de la punctual a) și în proporție de 30 % nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ, care constă în:

  1. Eseu motivațional (50 puncte), care se solicită elevului să argumenteze alegerea specializării și evoluția carierei în domeniu;
  2. Realizarea unui desen tematic (50 puncte), simplu, în creion, prin care să evidențieze o componentă mecanică/ instalație, utilaj, din domeniul mecanicii agricole.
    Eseul motivațional și desenul tematic se depun în plic sigilat la momentul depunerii Fișei de înscriere, sau se poate trimite prin poștă, e-mail sau alt mijloc electronic. În lipsa eseului sau/și desenului elevului îi se va calcula media de admitere fără punctajul aferent componentei din examinare care lipsește. Plicurile conținând eseul și desenul se deschid și se analizează de către Comisia de admitere în perioada prevăzută de Calendarul de admitere pentru Proba suplimentară. În situația în care numărul de elevi este egal sau inferior numărului de locuri, nu se va realiza evaluarea eseului și desenului.
    În situația în care există locuri libere după prima etapă, în etapa următoare există un număr de elevi înscriși mai mare decât numărul locurilor rămase, repartizarea se face astfel:
    a. elevii care au participat la Evaluare Națională, folosind media de la punctul a), iar în situația în care numărul de locuri este mai mic față de numărul elevilor înscriși se desfășoară proba suplimentară de admitere;
    b. elevii care nu au participat la Evaluare Națională, iar în situația în care numărul de locuri este mai mic față de numărul elevilor înscriși, fără participare la Evaluare Națională, se desfășoară proba suplimentară de admitere, fiind folosit pentru repartizare punctajul obținut la cele două probe.

https://www.alegetidrumul.ro/