Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 -Angajare îngrijitor -Publicat la 20.12.2023  

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL”, cu sediul în MIHAI VITEAZU, STRADA PRINCIPALĂ NR. 40, județul CONSTANŢA, organizează concurs, pentru ocuparea unui post contractual vacant, după cum urmează:   DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR  (M) NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ (nedidactic)
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi (12 00 – 2000); 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată
  I.  Condiții generale de participare la concurs:a)    are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; b)   cunoaște limba română, scris și vorbit; c)    are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e)    îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; f)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; g)   nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; h)   nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).  
II.Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale: - nivelul studiilor: studii generale; - vechime în specialitatea postului: nu este cazul; - disponibilitate pentru lucrul în echipă; - seriozitate, respect pentru cei din jur, usurinta in comunicare, rezistenta la efort fizic - constituie avantaj experiența anterioară în posturi similare;
II. 
Calendarul de desfășurare a concursului:  
1. Publicarea anunțului pe site-ul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” www.lthmv.ro  20.12.2023 2.
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la sediul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”, localitatea Mihai Viteazu, în perioada 21.12.2023 – 29.12.2023, între orele 10:00-14:00.  
3. Data limită de depunere a dosarelor29.12.2023 ora 14:00.
4 Selecţia dosarelor 03.01.2024  ora 12:00
5 Publicarea rezultatelor selectiei dosarelor 03.01.2024  ora 15:00
6 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 03.01.2024, ora15:00-04.01.2024, ora 14:00
7 Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele selectiei dosarelor 04.01.2024, ora 15:00
8 Susţinerea probei practice de catre candidatii selectati, maxim 30 de minute pentru fiecare candidat; Probă eliminatorie09.01.2024 , ora 10:00, la sediul instituției, 
9 Afişarea rezultatelor probei practice 09.01.2024 ora 13:00
10 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice  09.01.2024, ora 13.00-10.01.2024, ora 13:00
11 Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele probei practice 11.01.2024, ora 16:00
12 Susţinerea interviului de catre candidatii declarati admisi in urma probei practice(maxim 15 min de candidat) Participă candidații declarați admiși la proba practică 12.01.2024, ora 13:00
13 Afisarea rezultatelor după susţinerea probei interviu 12.01.2024, ora 15:00
14 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviu 12.01.2024, ora 15:00 -15.01.2024, ora 15:00
15 Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele probei interviu 16.01.2024, ora 15:00
16 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 16.01.2024, ora 16:00
  III. Documentele solicitate candidaților pentru intocmirea dosarului de concurs, conform art.35 din H.G. 1336/2022:
1.      formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 2;
2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
3.      copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4.      copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
5.      copie după cartea de muncă actualizată și/sau adeverință eliberată de angajator (şi extras REVISAL) sau ITM care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
6.      certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
7.      certificat de integritate comportamentală (eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către Poliția Română, conf. Legii nr. 118/2019), sau o declarație pe propria răspundere cu privire la obligația de a completa dosarul până cel târziu la data desfășurării primei probe a concursului cu certificatul de integritate comportamentala in original. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de integritate comportamentală, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
8.      curriculum vitae, model comun european.
9.      adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate; Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Actele prevăzute la punctele 2 - 4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus.
IV. Calendarul de desfășurare a concursului:    Conform H.G. 1336/2022, sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 puncte la proba practică și la interviu, din maximul 100 de puncte/probă. Rezultatul final este media aritmetică dintre punctajele de la proba practică și interviu. Examenul  se va desfășura la sediul instituției Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Strada Principală Nr. 40, Mihai Viteazu, Constanța 
Telefon: 0799945711 Email: secretariat@lthmv.ro     
V. Bibliografie şi tematică:

−       Ordinul ministerului sănătății nr.1456/2020
pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor −       Ordinul 1761/2021, Norme tehnice privind curățenia, dezinfecția și deratizarea. −       Legea nr. 319/2006, legea securității și sănătății în muncă. Normele privind protecţia muncii cu modificarile și completările ulterioare. Cap.-IV-Obligațiile lucrătorilor −       Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile și completările ulterioare −       Legea nr.53/2003 Codul muncii, Legea 53/2003 actualizată; Cap.2-Răspunderea disciplinară. −       Legea 474/2007 privind codul de conduită a personalului din instituțiile publice;  
Tematica de concurs: −       Noțiuni fundamentale de igienă −       Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ −       Metode de dezinfecție și dezinsecție −       Securitate și sănătate în  muncă −       Codul de conduită a personalului contractual       Director, Prof. Borcan Mituța